04.07.2024      2364      0
 

Перечень образовательных программ курсов повышения квалификации, согласованных Министерством просвещения РК в 2024 году


Әзірлеуші /РазработчикБілім беру бағдарламасының атауы / Наименование образовательных программКелісу күні / Дата согласования
Қазақ тіліндена Русском языке
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Бастауыш сыныптарда «Қазақ тілі» пәнін оқытудың жаңа әдістері»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Әдебиеттік оқу сабақтарында оқу сауаттылығын қалыптастыру» 04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Формирование читательской грамотности на уроках литературного чтения»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік және жобалық іс-әрекеті» «Исследовательская и проектная деятельность обучающихся начальной школы»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Ағылшын тілін оқытудағы инновациялық технологиялар» «Инновационные технологии в обучении английскому языку»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Қазақ тілі мен әдебиеті пәні арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру» 04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Химияны оқытудағы инновациялар мен заманауи технологиялар» «Инновации и современные технологии в обучении химии»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«География сабақтарында дарынды балалармен жұмыс жасаудың білім беру технологиялары» «Образовательные технологии работы с одаренными детьми на уроках географии»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Робототехника және STEM-білім беру» «Робототехника и STEM-образование»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Smart-оқыту: оқу процесін ұйымдастырудың негізгі қағидаттары» «SMART-обучение: основные принципы организации учебного процесса»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Жалпы білім беретін мектептерде ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды қолдау бойынша логопедиялық жұмыстың мазмұны» «Содержание логопедической работы по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» «Психолого-педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Мектеп жасына дейінгі балалардың коммуникативтік құзыреттілігін дамытудағы арт-педагогикалық технологиялар» «Арт-педагогические технологии в развитии коммуникативной компетентности детей дошкольного возраста»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Мектепке дейінгі ұйымның заттық-кеңістіктік даму ортасын ұйымдастыру» «Организация предметно-пространственной развивающей среды дошкольной организации»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Оқу-тәрбие үдерісін басқаруда құндылыққа бағдарланған тәсіл» «Ценностно-ориентированный подход в управлении
учебно-воспитательным процессом»
04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Бастауыш мектепте құндылыққа бағдарланған тәсілді жүзеге асыру» «Реализация ценностно-ориентированного подхода в начальной школе»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Функционалды математикалық сауаттылық: әдістер мен технологиялар» «Функциональная математическая грамотность: методы и технологии»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Тарих және құқық негіздері пәндерін оқытудың инновациялық әдістері» «Инновационные методы преподавания истории и основ права»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Балалардың жазғы сауықтыру лагерінің қызметін ұйымдастырудың әдістемелік негіздері» «Методические основы организации деятельности детского летнего оздоровительного лагеря»04.01.2024
АО «Национальный центр
повышения квалификации «Өрлеу»
«Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы Я2»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Білім беру ұйымдарында білім алушылардың өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету»«Обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся в организации образования»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Эмоционалдық интеллект – педагогтің кәсіби міндеттерін шешу құралы» «Эмоциональный интеллект — инструмент решения профессиональных задач педагога»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Білім алушыларды рефлективті ойлауға үйрету» «Рефлективное мышление обучающихся»04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ
«Биология сабақтарында ғылыми-жаратылыстану сауаттылығын дамыту» «Развитие естественнонаучной грамотности на уроках биологии»04.01.2024
«Ұлттық ғылыми-практикалық
дене тәрбиесі орталығы» рмқк
«Дене шынықтыру педагогінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» «Развитие профессиональной компетентности педагога физической культуры» 04.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Мектепке дейінгі ұйым жағдайында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен жұмысты ұйымдастыру»«Организация работы с детьми с особыми образовательными потребностями в условиях дошкольной организации»05.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Бастауыш білім берудегі CLIL әдістемесі» 05.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Физика бойынша білім мен дағдыларды қалыптастырудың заманауи білім беру технологиялары» «Современные образовательные технологии формирования знаний и навыков по физике»05.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Дарынды балаларды оқытудағы математикалық модельдеу» «Математическое моделирование в обучении одаренных детей»05.01.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Математиканы оқыту: қазіргі тенденциялар мен әдістемелер» «Преподавание математики: современные тенденции и методы»05.01.2024
«Астана әдістемелік орталығы» ЖШС«Биология» «Биология»12.01.2024
ТОО «Центр образования и новых инновационных технологий»«Әлеуметтік педагогтардың кәсіби құзыреттілігін жетілдірудің инновациялық технологиялары» «Инновационные технологии повышения профессиональной компетентности социальных педагогов»12.01.2024
ТОО «Центр образования и новых инновационных технологий»«Қазақ тілі және әдебиет пәні бойынша педагогтердің құзыреттілігін инновациялық технологияларды қолдану арқылы арттыру» 12.01.2024
ОФ «Международный фонд по продвижению  образовования в СНГ»«Инклюзивті білім беру ортасын құру бойынша тиімді менеджмент негіздері»«Основы эффективного менеджмента по созданию инклюзивной образовательной среды»12.01.2024
«ТМД елдері бойынша білім жүйесін дамытудың халықаралық қоры» ҚҚ«Білім беру ұйымдарындағы педагог-ассистент» бағыты бойынша педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламасы«Педагог-ассистент в организациях образования»12.01.2024
«ТМД елдері бойынша білім жүйесін дамытудың халықаралық қоры»  ҚҚ«Орта білім беру жүйесінде түзету жұмыстарын жетілдіру бойынша арнайы педаготың (дефектолог-мұғалімнің) кәсіби құзыреттілігін дамыту» «Развитие профессиональных компетенций специального педагога (учителя- дефектолога) по совершенствованию коррекционной работы  в системе среднего образования»12.01.2024
«Galamat Вilim» оқу-әдістемелік орталығы» ЖШС«Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық әлеуетін арттырудың педагогикалық аспектілері» «Педагогические аспекты повышения творческого потенциала младших школьников»17.01.2024
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет«Современные компетенции школьных библиотекарей в информационно- библиотечной деятельности»17.01.2024
«Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы» ЖШС«Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиі және оның емле ережелері»17.01.2024
«Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы» ЖШС«Білім беру ұйымдарында «Қазақ тілі және әдебиеті» пәні бойынша мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту»17.01.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Оқу және оқыту практикасында АКТ қолдану (базалық деңгей)» «Применение ИКТ в практике преподавания и обучения (базовый уровень)»17.01.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Оқу және оқыту практикасында АКТ қолдану (ілгері деңгей)» «Применение ИКТ в практике преподавания и обучения (продвинутый уровень)»17.01.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Педагогтердің цифрлық дағдыларын дамыту» «Развитие цифровых навыков педагогов»17.01.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Өзгеріс көшбасшылары: заманауи мектепті басқаруға жаңаша көзқарас (болашақ басшыларды даярлау)» «Лидеры изменений: новый взгляд на управление современной школой (подготовка будущих руководителей)»17.01.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Колледжде «Дене шынықтыру» пәнін оқыту: басымдықтар және жетілдіру стратегиялары» «Преподавание дисциплины «Физическая культура» в колледже: фокусы и стратегии улучшений» 17.01.2024
НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан»«Эффективный менеджмент в организациях образования» 19.01.2024
НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан»«Специфика применения инновационных педагогических технологий в организациях среднего и дополнительного музыкального образования»19.01.2024
«Адамның үйлесімді дамуы ұлттық институты» КеАҚ «Мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларға қатысты зорлық-зомбылықтың алдын алу» 19.01.2024
НАО «Национальный институт гармоничного развития человека»«Профилактика насилия над ребенком в дошкольных организациях»19.01.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Светскость и основы религиоведения»19.01.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Soft skills педагога в условиях современного подхода к образованию»19.01.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»Методика преподавания предмета «глобальные компетенции»19.01.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Мектепте химияны оқытудың интерактивті әдістері» орта«Интерактивные методы обучения химии в школе»19.01.2024
«Bilim Land» ЖШС«Білім беру ортасының сапасын бағалау саласында мектепке дейінгі білім беру басшылары мен әдіскерлерінің кәсіби құзыреттілігін арттыру» «Повышение профессиональной компетентности руководителей и методистов дошкольного образования в сфере оценки качества образовательной среды»19.01.2024
«Intellectual» даму академиясы«Мектепалды даярлық пен бастауыш білім берудің сабақтастығының әдіснамалық негіздері»«Методологические основы преемственности предшкольной подготовки и начального образования»19.01.2024
Академия развития «Іntellectual»«Психолого-педагогические основы дифференцированного обучения младших школьников»19.01.2024
Академия развития «Іntellectual»«Мектепке дейінгі білім беруде балалардың негізгі
қабілеттерін дамытудың әдіснамалық негіздері»
19.01.2024
Инновационное образование«Формирование навыков Soft Skills у обучающихся начальных классов»19.01.2024
ОФ «Международный фонд по продвижению образования в СНГ»«Мектептегі тәрбие жұмысының мазмұны және технологиясы» «Содержание и технологии воспитательной работы в школе»02.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Қақтығыстарды басқару: іс-әрекеттің негізгі әдістері мен нұсқалары»«Управление конфликтами: основные методы и варианты действий»02.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Білім берудегі медиация»«Медиация в образовании»02.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Тәрбие жұмысындағы менеджмент»«Менеджмент воспитательной работы»02.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Формирование читательской грамотности на уроках русского языка и литературы»02.02.2024
ТОО «Республиканский научно-методический и педагогический центр повышения квалификации»«Мектепте жасөспірімдерді рухани-адамгершілік құндылықтарға тәрбиелеу негізінде кәсіптік-бағдар жүргізудің әдістері» 02.02.2024
ТОО «Республиканский научно-методический и педагогический центр повышения квалификации»«Мектеп жасына дейінгі балаларға құндылықтарға негізделген тәрбие беруде педагогтардың кәсіби құзыреттілігін дамыту» 02.02.2024
ТОО «Республиканский научнометодический и педагогический центр повышения квалификации»«Бастауыш сыныпта оқытылатын пәндердің қиын тақырыптарын меңгерту аясында мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту» 02.02.2024
ТОО «Республиканский научнометодический и педагогический центр повышения квалификации»«Заманауи педагогикалық әдістерді қолдануда математика (алгебра және геометрия) пәні мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту» 02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Профилактика насилия, буллинга и суицида среди несовершеннолетних»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Развитие практических навыков и повышение уровня профессиональной компетентности педагогов-организаторов НВ и ТП по применению современных психолого-педагогических методов и нормативов в образовательном процессе»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Химия пәні мазмұнының практикамен сабақтастығында мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін дамыту»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Бейорганикалық және жалпы химия курсы типтік және күрделенген есептерін шығару әдістемесі»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Биологияны оқытудағы инновациялық технологиялар және ғылыми зерттеулерде заманауи тәсілдерді қолдану әдістемесі»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Опыт обучения методам решения стереометрических задач»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«CLIL технологиясын физиканы немесе жаратылыстану пәндерін оқытуда қолдану»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Қазақ тілін оқытудың методологиялық негіздері»02.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Современные тенденции в методике преподавания иностранных языков»02.02.2024
ОО Интеллектуальный центр «Инновационное образование»«Теоретические и методические основы интегрированного обучения в начальных классах»12.02.2024
ДББҰ «Педагогикалық шеберлік орталығы» ЖМ«Өзгеріс көшбасшылары: заманауи колледжді басқаруға жаңаша көзқарас (болашақ басшыларды даярлау)» «Лидеры изменений: новый взгляд на управление современным колледжем (подготовка будущих руководителей)»12.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Аудит»12.02.2024
НАО «Восточно-Казахстанский  университет  имени Сарсена Аманжолова»«Основы противодействия коррупции и формирование антикоррупционной культуры»12.02.2024
ОО Интеллектуальный центр «Инновационное образование»«Развитие профессиональной компетентности учителя Биологии в организациях образования»15.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»Қазақ тілі мен әдебиеті пәні арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыру15.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Инклюзивті білім беру жағдайында педагогтердің кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»«Развитие профессиональных компетенций педагогов в условиях инклюзивного образования»15.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Аутистік спектрінде бұзылысы бар балаларды оқытуды жекелендіру: заманауи тәсілдер мен технологиялар» «Персонализация обучения детей с расстройствами аутистического спектра: современные подходы и технологии»15.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации  ӨРЛЕУ»«Білім беру ұйымдарының педагог-психологының кәсіби қызметін дамыту»«Развитие профессиональной деятельности педагога-психолога организаций обзования»15.02.2024
«Bilim Land» ЖШС «Мектепке дейінгі ұйым педагогтарының дамытушы ортаны құрудағы құзыреттілігін арттыру: өзін-өзі бағалау құралдары және білім беру ортасының сапасын жақсарту әдістері» «Повышение компетенций педагогов дошкольных организаций в создании развивающей среды: инструменты самооценки и методы улучшения качества образовательной среды»23.02.2024
ТОО «Астана әдістемелік орталығы» «Биология» пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін дамыту үшін негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мұғалімдеріне арналған педагогикалық құзыреттілікті арттыру курсының білім беру бағдарламасы» «Қолданбалы кіріктірілген ғылымдар» бөлімінің мысалында«Развитие предметных компетенций учителей биологии. На примере раздела «Прикладные интегрированные науки» 23.02.2024
ТОО «Группа РОБОТЕК» Школа робототехники «ROBOTEK»«Формирование профессиональных компетенций преподавателей в области образовательной и спортивной робототехники»23.02.2024
ОО Интеллектуальный центр «Инновационное образование»«Инклюзивное образование в дошкольных организациях»23.02.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Педагогтың жобалау-зерттеу қызметін ұйымдастыру»«Организация проектно-исследовательской деятельности педагога» 28.02.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Қазіргі орта мектептегі биологиялық білім»«Биологическое образование в современной средней школе» 28.02.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Образовательные технологии на уроках географии в условиях современной школы» «Қазіргі мектеп жағдайындағы География сабақтарындағы білім беру технологиялары»28.02.2024
ТОО «Академия педагогов и психологов»«Қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету және мектептегі зорлық-зомбылықтың, жасөспірімдер арасындағы суицидтің алдын алу»«Обеспечение безопасной образовательной среды и предотвращение насилия в школе, профилактика суицида среди подростков» 28.02.2024
Астана қаласы әкімдігінің «Әдістемелік орталығы» МКҚК«Цифрлық педагогика: қазіргі білім берудегі инновациялық әдістер» «Цифровая педагогика: инновационные методы в современном образовании»28.02.2024
Астана қаласы әкімдігінің «Әдістемелік орталығы» МКҚК«Мектепке дейінгі ұйымдардағы пәндік-дамытушы орта балалардың тұлғалық әлеуетін дамыту шарты ретінде» «Предметно-развивающая среда как условие развития личностного потенциала детей в дошкольных организациях»28.02.2024
АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» «Лидеры изменений: новый взгляд на управление современной дошкольной организацией»28.02.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Техникалық және кәсіптік білім берудегі жаһандық құзыреттілік»«Глобальная компетентность в техническом и профессиональном образовании» 04.03.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Развитие профессиональных компетенций педагогов-организаторов начальной военной и технологической подготовки»«Алғашқы әскери және технологиялық дайындық педагог-ұйымдастырушыларының кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»04.03.2024
ТОО «Казахстанский международный колледж»«Английский язык: стратегия обучения»04.03.2024
Республикалық ғылыми — әдістемелік және педагогикалық біліктілікті арттыру орталығы«Білім алушыларды ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар негізінде дамыту мен кәсіптік шыңдауды ұйымдастыру және өткізу»04.03.2024
«Study Inn» ЖШС «Неміс тілі оқытушыларының тілдік және кәсіби құзыреттіліктерін арттыру (Т3)»04.03.2024
«Study Inn» ЖШС «Ағылшын тілі оқытушыларының тілдік және кәсіби құзыреттіліктерін арттыру (Т3)»04.03.2024
«Ұлттық Ұстаз Онлайн Академиясы» ЖШС«Физикa пәні мұғaлімдерінің пәндік құзыреттілігін дaмыту» «Развитие предметных компетенций учителей физики»04.03.2024
ОО Интеллектуальный центр «Инновационное образование»«Развитие профессиональной компетентности учителя Химии в организациях образования»07.03.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Бастауыш сынып педагогтерінің құзыреттілігін жетілдіру арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту»«Развитие функциональной грамотности обучающихся через совершенствование компетенций педагогов начальных классов»07.03.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Педагогтердің құзыреттілігін жетілдіру арқылы білім алушылардың жаратылыстану-ғылыми сауаттылығын дамыту»«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования»07.03.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Қосымша білім беру педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру»«Совершенствование профессиональной компетентности педагогов дополнительного образования»07.03.2024
«ПРОФ СИСТЕМА» ЖШС«Логопед-мұғалімі және дефектолог-мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту» «Развитие профессиональных компетенций учителей-логопедов и учителей-дефектологов»07.03.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ«Сөйлеу тілінің бұзылыстары бар мектепке дейінгі жастағы балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету» «Психолого-педагогическая поддержка дошкольников с нарушениями речи»07.03.2024
«AGZHAN» ғылыми-білім беру орталығы»«Қазіргі әлемдегі инклюзивті білім: халықаралық тәжірибе, заманауи әдістер мен технологиялар»«Инклюзивное образования в современном мире: международный опыт, современные методы и технологии»07.03.2024
«Bilim-orkenieti» Республикалық Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру және қайта даярлау орталығы«Сынып жетекші жұмысында мектептегі буллинг пен девианттық мінез құлықтың алдын алу үшін ата-аналарды педагогикалық қолдау»07.03.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық-ғылыми практикалық орталығы» РММ«Сөйлеу тілінің бұзылыстары бар мектепке дейінгі жастағы балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету»«Психолого-педагогическая поддержка дошкольников с нарушениями речи»07.03.2024
«Білім мазмұнын дамыту институты» ЖШС«Инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды педагогикалық -психологиялық қолдау жұмысын ұйымдастыру»15.03.2024

«Білім мазмұнын дамыту институты» ЖШС«Орта білім беру ұйымдарында эссе жазудың негіздемесі мен дағдылары»15.03.2024
«Білім мазмұнын дамыту институты» ЖШС«Инклюзивті білім беру жағдайында мектеп жасына дейінгі ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды педагогикалық-психологиялық сүйемелдеу»15.03.2024
«Bilim Land» ЖШС«Мектепте инклюзивті білім беруді іске асыру» «Реализация инклюзивного образования в школе»15.03.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ«Қазақ тілі» пәнін зиятында бұзылыстары бар балаларға оқыту ерекшеліктері мен өзекті мәселелері»15.03.2024
РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»«Жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау» «Психолого –педагогическое сопровождение детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательной школе»15.03.2024
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» НАО«Биотехнология. Применение биотехнологических методов в ботанике»26.03.2024
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» НАО«Қазақ тілі мен әдебиетін құндылық бағдарлы оқыту»26.03.2024
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» НАО«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту үлгісіне сәйкес мектепалды дайындауды ұйымдастыру»26.03.2024
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» НАО«Ораторское мастерство в деятельности учителя школы»26.03.2024
«Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева» НАО«Практический курс немецкого языка (уровень В2-С1)»26.03.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Дене шынықтыру пәні педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру»29.03.2024
«Intellectual» даму академиясы»«Бастауыш сынып педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдірудің әдіснамалық негіздері» 29.03.2024
«Академия развития «Іntellectual»«Методологические основы совершенствования профессиональной компетентности педагогов начальных классов»29.03.2024
«Intellectual» даму академиясы»«Бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығын дамытудың педагогикалық шарттары» «Педагогические условия развития читательской грамотности учащихся начальных классов»29.03.2024
«Intellectual» даму академиясы»«Қазақ тілі мен әдебиетін құндылық бағдарлы оқыту»29.03.2024
«Ұлттық Ұстаз Онлайн
Академиясы»
«Развитие профессиональной компетентности учителя в организациях образования по предмету «Биология»29.03.2024
«Ұлттық Ұстаз Онлайн
Академиясы»
«Развитие профессиональной компетентности учителя в организациях образования по предмету «Химия»29.03.2024
«Intellectual» даму академиясы «Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің негізгі құзыреттіліктерін жетілдіру» «Совершенствование ключевых компетенций педагогов дошкольной организаций»29.03.2024
«Intellectual» даму академиясы «Мектепке дейінгі практикадағы музыкалық ойын және би: балаларда координация мен ритмиканы музыка арқылы дамыту» «Музыкальная игра и танец в дошкольной практике: развитие координации и ритмики у детей через музыку»29.03.2024
«AGZHAN» ғылым білім беру орталығы» «TESOL кәсіби стандарты мен принциптері: шет тілі мұғалімінің құзыреттері» «Профессиональный стандарт и принципы TESOL: компетенции педагога иностранных языков»04.04.2024
«AGZHAN» ғылым білім беру орталығы «Білім берудегі стратегиялық менеджмент: адами капиталды дамыту» «Стратегический менеджмент в образовании: развитие человеческого капитала»04.04.2024
ОО «Интеллектуальный центр «Инновационное образование»«Развитие профессиональной компетентности преподавателя–организатора по предмету «Начальная военная и технологическая подготовка»04.04.2024
ОО «Интеллектуальный центр «Инновационное образование»Эффективные методики формирования глобальных компетенций у обучающихся04.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім берудегі педагогикалық технологиялар институты» ЖШС«Арнайы және инклюзивті білім беру жағдайында зияты зақымдалған балаларды оқыту мен тәрбиелеуде ұйымдастыру» «Организация обучения и воспитания детей с нарушениями интеллекта в условиях инклюзивного и специального образования»04.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім берудегі педагогикалық технологиялар институты» ЖШС«Инклюзивті және арнайы білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды мектепке дейінгі ұйымдарда оқыту және тәрбиелеуді ұйымдастыру» «Организация дошкольного воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного и специального образования»04.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім берудегі педагогикалық технологиялар институты» ЖШС«Инклюзивті білім берудің тиімді педагогикалық технологиялары»«Эффективные педагогические технологии инклюзивного образования»04.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім берудегі педагогикалық технологиялар институты» ЖШС«Арнайы және инклюзивті білім беру жағдайында есту қабілеті зақымдалған балаларды оқытудың заманауи әдістері мен технологиялары» «Современные методы и технологии обучения детей с нарушениями слуха в специальном и инклюзивном образовании»04.04.2024
ТОО «Институт педагогических технологий специального и инклюзивного образования»«Инклюзивті және арнайы білім беру жағдайында ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру» «Организация обучения и воспитания детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного и специального образования»04.04.2024
Павлодарский педагогический университет им. Әлкей Марғұлан «Развитие soft skills как повышение уровня профессионального развития учителей-предметников современной школы» 04.04.2024
Павлодарский педагогический университет им. Әлкей Марғұлан «Инклюзивті сыныптарда информатиканы оқыту»«Обучение информатике в инклюзивных классах»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Жалпы білім беретін мектептерде ерекше білім беру кажеттіліктері бар балаларды суйемелдеу бойынша педагог-ассистенттің кәсіби құзыреттілігін дамыту»«Развитие профессиональных компетенций педагога-ассистента по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных школах» 04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Методика преподавания информатики»«Информатиканы оқыту әдістемесі»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің кәсіби іс-әрекеті және оның заманауилық аспектісі» 04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «География пәнін оқытудағы ГАЖ» «ГИС в преподавании географических дисциплин»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Музыкалық білім берудің өзекті мәселелері»«Актуальные проблемы музыкального образования»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Основы логопедии»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Бейорганикалық және жалпы химия курсы типтік және күрделенген есептерін шығару әдістемесі»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Кәмелетке толмағандар арасындағы зорлық-зомбылықтың, буллингтің және суицидтің алдын алу» (психологии и коррекционной педагогики)04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Аудит»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Білім беру процесінде қaзipri заманғы психологиялық-педагогикалық әдістер мен нормативтерді қолдану бойынша бастапқы-әскери және техникалық даярлықты ұйымдастырушы педагогтардың тәжірибелік дағдыларын дамыту және кәсіби құзыреттілік деңгейін арттыру»04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Стереометриялық есептерді шешу әдістерін оқыту тәжірибесі» 04.04.2024
Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті «Сыбайлас жемкорлыққа қарсы ic-кимыл және сыбайлас жемкорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру негіздері»04.04.2024
«ӨРЛЕ-EDUCATION» республиканский учебно-методический центр»«Цифрлық білім беру негізінде оқу процесін ұйымдастыру» «Организация учебного процесса на основе цифрового образования»10.04.2024
ТОО «USTAZ»«Орта білім беру ұйымдарында білім алушылардың білім жетістіктерін мониторингілеуді (ББЖМ) ұйымдастыру»10.04.2024
ТОО «USTAZ»«Әдіскерлер қызметінің мазмұны, нысандары мен ұйымдастырылуы»10.04.2024
«Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті» КеАҚ«Хореографиялық пәндерді оқытудың заманауи әдістері» «Современные методы преподавания хореографических дисциплин»10.04.2024
НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»«Сөйлеу тілі бұзылған балаларды оқыту және тәрбиелеу» «Обучение и воспитание детей с тяжелыми нарушениями речи»10.04.2024
НАО «Казахский национальный женский педагогический университет»«Современные методы обучения английскому языку» 10.04.2024
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КеАҚ«Заманауи музыка мұғалімі: кәсіби дайындық мәселелері»«Современный учитель музыки:  проблемы профессиональной подготовки»10.04.2024
НАО «Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы»«Қазіргі заманғы көркем еңбек мұғалімі: кәсіби дайындық мәселелері»«Современный учитель художественного труда: проблемы профессиональной подготовки»10.04.2024
«Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Қостанай өңірлік университеті» КеАҚ«Жалпы білім беру ұйымдарындағы педагог-ассистент»  «Педагог-ассистент в организациях образования»10.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»Психолого –педагогическое сопровождение детей с Особыми образовательными потребностями в Общеобразовательной школе10.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»Организация учебного процесса в специальной школе на основе социально-педагогического подхода10.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»Оценка особых образовательных потребностей и психолого-педагогическое сопровождение детей в Общеобразовательной школе10.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Современные подходы и технологии диагностики и консультирования проблем обучения и воспитания детей»10.04.2024
ОФ «Международный фонд по продвижению образовования в СНГ»«Инклюзивный подход: включение детей с особыми образовательными потребностями в процесс воспитания и обучения в дошкольных организациях образования»10.04.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы» АҚ
«Қоршаған ортаны қорғау аспектілерін география пәнінде оқытудың тиімді жолдары» «Эффективные способы преподавания экологических аспектов в географии»15.04.2024
АО  «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Математиканы оқытудағы заманауи тәсілдер мен инновациялар» «Современные подходы и инновации в преподавании математики»15.04.2024
EdCrunch Academy«21 ғасыр мектебі: баршаның жетістігі. Басқару топтарын оқыту» «Школа 21 века: успех каждого. Обучение управленческих команд»15.04.2024
РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»«Оценка особых образовательных потребностей и психолого-педагогическое сопровождение детей в общеобразовательной школе»15.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ«Қазақстан Республикасының арнайы білім беру ұйымдары тәрбиешілерінің  кәсіби құзыреттіліктерін дамыту»«Развитие профессиональных компетентностей воспитателей специальных организаций образования Республики Казахстан»15.04.2024
РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»«Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалардың сөйлеу тілін дамыту бойынша жұмыстың замануи тәсілдері» «Современные подходы к работе по развитию речи детей в обучении детей с особыми образовательными потребностями» 15.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ«Сөйлеу тілі жалпы дамымаған мектепке дейінгі жастағы балалармен логопедия жұмысының  мазмұны» «Содержание логопедической работы с дошкольниками с  общим недоразвитием речи» 15.04.2024
«Арнайы және инклюзивті білім беруді дамытудың Ұлттық ғылыми-практикалық орталығы» РММ«Жалпы білім беретін мектепте ерекше білім беру қажеттіліктерін бағалау және балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау» «Оценка особых образовательных потребностей и психолого-педагогическое сопровождение детей в общеобразовательной школе» 15.04.2024
«Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді және біліктілікті дамутудың ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ  «Білім беруді жаңарту жағдайындағы кәсіби қызмет сапасы» «Качество профессиональной деятельности в условиях обновления образования»15.04.2024
«Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді және біліктілікті дамутудың ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ  «Менеджмент: меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарының басшыларын оқыту» «Менеджмент: обучение руководителей организаций образования независимо от формы собственности»15.04.2024
«Республикалық техникалық және кәсіптік білім беруді және біліктілікті дамутудың ғылыми-әдістемелік орталығы» АҚ  «Меншік нысанына қарамастан білім беру ұйымдарының (әдістемелік кабинет, орталықтардың) әдіскерлерін оқыту» «Обучение методистов организаций образования (методических кабинетов, центров) независимо от формы собственности»15.04.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы» АҚ
«Ағылшын тілін оқыту мен оқуда рецептивті және продуктивті дағдыларды дамыту» «Развитие рецептивных и продуктивных навыков в преподавании и обучении английскому языку»18.04.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы» АҚ
«Қазақ тілі»  және «Қазақ әдебиеті» сабақтарында функционалдық оқу сауаттылығын қалыптастыру әдістері» 18.04.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру
ұлттық орталығы» АҚ
«Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда  оқу сауаттылығы дағдыларын  пәнаралық контексте дамыту»18.04.2024
Астана қаласы әкімдігінің «Әдістемелік орталығы» МКҚК «Жалпы білім беру ұйымдарында ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларды оқытуда психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу» «Психолого-педагогическое сопровождение в обучении детей с особыми образовательными потребностями в общеобразовательных организациях»18.04.2024
АО  «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Пәнаралық интеграция негізінде физика пәнін тәжірибеге бағыттап оқыту» «Практико-ориентированное обучение физике на основе межпредметной интеграции»18.04.2024
«El Umiti қоры» корпоративтік қоры «Ересек  мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттерін диагностикалау және дамыту»18.04.2024
«El Umiti қоры» корпоративтік қоры «XXI ғасыр дағдылары: оқушылармен, ата-аналармен және әріптестермен тиімді қарым-қатынас орнату» «Навыки XXI века: Эффективные коммуникации с обучающимися, родителями, коллегами»22.04.2024
«Педагогтер және психологтар Академиясы» ЖШС«Психологиялық кеңес беру» «Психологическое консультирование»22.04.2024
ТОО «Педагогтер және психологтар Академиясы» «Кохлеарлы импланттары бар балалардың (мектеп жасына дейінгі ересек жастағы) есту қабылдауы мен сөйлеуін дамыту және оларды психоәлеуметтік оңалту» «Развитие слухового восприятия и речи у детей (старшего дошкольного возраста) с кохлеарными имплантами, и их психосоциальная реабилитация»22.04.2024
«Педагогтер және психологтар Академиясы» ЖШС«Қазіргі заманғы кітапханашының кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» «Формирование профессиональных компетенций современного библиотекаря»22.04.2024
«Педагогтер және психологтар Академиясы» ЖШС«Білім беру ұйымдарындағы Стресс-менеджмент» «Стресс-менеджмент в организациях образования»22.04.2024
УО «Alikhan Bokeihan University»«Современная методика организации и проведения профессиональной практики в системе ТиППО»22.04.2024
УО «Alikhan Bokeihan University»«Развитие профессиональных компетенций обучающихся на уроках специальных дисциплин в системе технического и профессионального образования»22.04.2024
«Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Тарих және құқық негіздері: оқытудағы жаңа технологиялар» «История и основы права: новые технологии в обучении»22.04.2024
АО  «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Техникалық және кәсіптік білім берудегі инклюзивті оқытудың негізгі аспектілері» «Основные аспекты инклюзивного обучения в техническом и профессиональном образовании»22.04.2024
ТОО «ПРОФ СИСТЕМА» «Инклюзивті мәдениетті қалыптастыру. Ерекше білім беруді қажет ететін балалардың білім беру траекториясын жоспарлау және бағалау»«Формирование инклюзивной культуры. Планирование и оценивание образовательной траектории детей с особыми образовательными потребностями»22.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Современные подходы и технологии диагностики и консультирования проблем психического развития детей»22.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Оказание социально-педагогической помощи детям с особыми образовательными потребностями и с инвалидностью на основе МКФ»22.04.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Сурдопедагогическое обследование детей с нарушением слуха в психолого-медико-педагогических консультациях (ПМПК)»22.04.2024
«ӨРКЕН» балалардың әл-ауқатын арттыру ұлттық ғылыми-практикалық институты» КеАҚ«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қолайлы және қауіпсіз білім беру ортасын қамтамасыз ету» «Обеспечение благоприятной и безопасной образовательной среды в организациях технического и профессионального образования»30.04.2024
НАО  «Национальный научно-практический институт благополучия детей «ӨРКЕН»«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында зорлық-зомбылықтың алдын алу»  «Профилактика насилия в организациях технического и профессионального образования»30.04.2024
АО «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Қаржылық сауаттылық» «Финансовая грамотность»30.04.2024
«AGZHAN» ғылым білім беру орталығы» ЖШС«Бастауыш мектептегі цифрлық сауаттылық: педагогтердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру» «Цифровая грамотность в начальной школе: совершенствование профессиональных компетенций педагогов»30.04.2024
«BilimLand» ЖШС«Қазақ тілін оқытуда икемді дағдыларды (soft skills) интегративті дамыту»30.04.2024
«BilimLand» ЖШС«Ағылшын тілін оқытуда икемді дағдыларды (soft skills) интегративті дамыту» «Интегративный подход к гибким навыкам (soft skills) в обучении английскому языку»30.04.2024
«BilimLand» ЖШС«Бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған «Бастауыш білім беруде икемді дағдыларды (soft skills) қолдау және дамыту стратегиялары»30.04.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖШС «География мұғалімдерінің құзыреттілігін инновациялық технологияларды қолдану арқылы арттыру» «Повышение предметных компетенций учителей географии через применение инновационных технологий»30.04.2024
НАО «Университет имени Шакарима города Семей»«Development of students’ ability to conduct research in the subject of Еnglish»30.04.2024
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ«Қазақ тілі мен әдебиеті» сабақтарында ақпараттық әдістер мен технологиялар Т1, Т2»30.04.2024
НАО «Университет имени Шакарима города Семей»«Молекулярная биология и генетика»30.04.2024
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ«Оқу орындарында дене шынықтыру сабақтарының тиімділігін арттыру»30.04.2024
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ«Білім алушылардың деструктивті мінез-құлқын алдын алудың заманауи технологиялары»«Современные технологии профилактики деструктивного поведения обучающихся» 30.04.2024
«Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» КеАҚ«Химия және қоршаған орта»30.04.2024
«Заманауи ғылыми-білім беру орталығы» ЖШС «Мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың заманауи тәсілдері» «Современные подходы организации воспитательно-образовательного процесса в дошкольных организациях»30.04.2024
«Заманауи ғылыми-білім беру орталығы» ЖШС «Кәсіптік стандарттар бойынша үздік тәжірибелерді іске асыру және оны ұйымдастыру» «Организация предоставления и распространения лучших практик по реализации профессиональных стандартов»30.04.2024
«Заманауи ғылыми-білім беру орталығы» ЖШС «Білім берудегі цифрлық технологиялар:  оларды қолданудың проблемалары мен перспективалары»  «Цифровые технологии в образовании: проблемы и перспективы их применения»30.04.2024
АО  «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Информатика» оқу пәні бойынша жобалық іс-әрекет» «Проектная деятельность в учебном предмете «Информатика»30.04.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Информатика пәнін оқытудағы педагогикалық инновациялар: педагогтердің кәсіби өсуіне арналған трендтер мен практикалық стратегиялар»«Педагогические инновации и преподавании информатики: тренды и практические стратегии профессионального роста педагогов»04.05.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Көркем еңбек» пән педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру»«Совершенствование  профессиональной  компетентности педагогов «Художественный труд»04.05.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» пәні педагогтерінің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру»04.05.2024
РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»«Особенности и актуальные вопросы преподавания трудовых дисциплин в условиях специальных школ»04.05.2024
ТОО «Казахстанский центр переподготовки и повышения квалификации»«Инклюзивное образование в общеобразовательных организациях образования»04.05.2024
ТОО «Казахстанский центр переподготовки и повышения квалификации»«Инклюзивное образование в системе дошкольного  образования»04.05.2024
ТОО «ПРОФ СИСТЕМА» «Білім берудегі менеджмент» «Менеджмент в образовании»13.05.2024
ТОО «ULTTYQ  USTAZ  online ACADEMY»«География» «География» 13.05.2024
ТОО «ULTTYQ  USTAZ  online ACADEMY»«Қазақ тілі мен әдебиеті»13.05.2024
ЖШС «ULTTYQ  USTAZ  online ACADEMY»«Математиканы оқыту: қазіргі тенденциялар мен әдістер» «Преподавание математики: современные тенденции и методы»13.05.2024
ТОО «Казахстанский центр переподготовки и повышения квалификации»«Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инклюзивті»«Инклюзивное образование в системе дошкольного образования»13.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Бастауыш сынып сабақтарында цифрлық технологиялар мен нейрожаттығулардың интеграциясы: жаһандану ғасырында тиімді оқыту»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Биология пәні мұғалімдеріне заманауи әдістерді оқыту» «Совершенствование профессиональной деятельности учителя биологии в условиях современного образования»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Қазіргі білім беру жағдайындағы география сабақтарын заманауи әдістермен оқыту» «Совершенствование профессиональной деятельности учителя географии в условиях современного образования»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Q бекеті: қазақ тілін оқытудағы креативті технологиялар»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Қазақ тілін оқытудың заманауи әдіс-тәсілдері»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Қазіргі білім беру жағдайындағы Қазақстан тарихы оқытудың өзекті мәселелері»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Управление конфликтами и противостояние буллингу в образовательной среде»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Организация научно-исследовательской деятельности в условиях современного образования»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Профориентационная навигация школьников: практические инструменты сопровождения профессионального самоопределения и поступления обучающихся»23.05.2024
«Shoqan Academy» ЖШС«Развитие эмоционального интеллекта обучающихся на уроках русского языка и литературы»23.05.2024
«Жанұя» Отбасын қолдау орталығы» ҚҚ «Профилактика аутодеструктивного поведения детей и подростков в условиях организации образования»23.05.2024
«Жанұя» Отбасын қолдау орталығы» ҚҚ «Психолого-педагические технологии по работе с обучающимися и их родителями в трудной жизненной ситуации (суицид, насилие, буллинг, кибербуллинг). Подготовка к работе с системой диагностики психического состояния детей «Ресурс»23.05.2024
«ӨРКЕН» балалардың әл-ауқатын арттыру ұлттық ғылыми-практикалық институты» КеАҚ«Білім беру ұйымдарында буллингтің алдын алу бағдарламасының ғылыми-практикалық негіздері» «Научно-практические основы программы профилактики буллинга в организациях образования»23.05.2024
НАО «Национальный научно-практический институт благополучия детей «ӨРКЕН» «Орта білім беру ұйымдарында экстремизм мен терроризмнің алдын алу» «Профилактика экстремизма и терроризма в организациях среднего образования»23.05.2024
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ«Педагогтің медиасауаттылығы» «Медиаграмотность педагога»23.05.2024
АО  «Национальный центр повышения квалификации «ӨРЛЕУ»«Жаһандық құзыреттер»  «Глобальные компетенции»23.05.2024
«Балаларды ерте дамыту институты» РММ«Мектепке дейiнгi тәрбие мен окытудың үлгiлiк оқу бағдарламасын icкe асыру»«Реализация Типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения»23.05.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Деятельность педагога-ассистента по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями в организациях общего образования»23.05.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Современные подходы и технологии диагностики и консультирования проблем обучения и воспитания детей»23.05.2024
ТОО «Академия инклюзивных и специальных технологий «АИСТ»«Современные технологии диагностики и консультирования речевых нарушений у детей»23.05.2024
РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования»«Балалардың қимыл-қозғалыс бұзылыстарын кешенді оңалту әдістері» «Методы комплексной реабилитации двигательных нарушений у детей»23.05.2024
«Халықаралық ғылым мен білімді дамыту орталығы» ЖШС«Кәсіптік модульдерді оқытуда білім алушылардың кәсіби құзыреттерін қалыптастыру үшін инновациялық технологияларды қолдану»30.05.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын  және цифрлық әлемде оқу дағдыларын дамыту»  «Развитие естественно-научной грамотности обучающихся и навыков обучения в цифровом мире»30.05.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Мектеп менеджменті: аспектілері және басқару әдістері» «Школьный менеджмент:  аспекты и методы управления»30.05.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖСШ«Тарих пәні бойынша педагогтердің құзыреттілігін инновациялық технологияларды қолдану арқылы арттыру» «Повышение предметных компетенций учителей истории через применение инновационных технологий»30.05.2024
«Аскар» кәсіби даму орталығы» ЖШС«Жасанды интеллект және нейрожелілер: мәтіндер мен креативтер құрастыру» «Искусственный интеллект и нейросети: создание текстов и креативов»30.05.2024
«Аскар» кәсіби даму орталығы» ЖШС«Заманауи педагог қызметіндегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности современного педагога»30.05.2024
«Talap» КеАҚ    «Білім берудегі менеджмент: колледжді ақпараттандыру үдерісін басқару» «Менеджмент в образовании: управление процессом информатизации колледжа»30.05.2024
«Talap» КеАҚ    «Тамақтандыру саласындағы педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру» «Повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере питания»30.05.2024
«Talap» КеАҚ    «Педагогтың педагогикалық этикасын дамыту ТжКБ ұйымдарындағы оқу-тәрбие процесінің тиімділігін арттыру факторы ретінде» «Развитие педагогической этики педагога как фактор повышения эффективности образовательного процесса в организациях ТиППО»30.05.2024
«AGZHAN»  ғылыми-білім беру  орталығы«Развитие навыков функционального чтения обучающихся среднего звена уроках русского языка»30.05.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Химияны оқытудағы STEM тәсілі» «STEM подход в преподавании химии»07.06.2024
НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»Институт непрерывного образования«Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалармен қосымша білім беру жүйесінің жұмысын ұйымдастыру» «Организация работы системы дополнительного образования с детьми с особыми образовательными потребностями»07.06.2024
НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»Институт непрерывного образования«10-11 сыныптарда география курсына арналған практикалық тапсырмаларды әзірлеу» «Разработка практических заданий для курса географии в 10-11 классах»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Жасанды интеллект арқылы биология пәнінен мектеп оқушыларының ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру»«Планирование и организация научно-исследовательской работы школьников по биологии с применением искусственного интеллекта»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Жетілдірілген Python бағдарламалау тұжырымдамалары» «Расширенные концепции программирования на Python»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Инклюзивті білім беруді дамыту жағдайында педагог-ассистенттің жұмысын заманауи ұйымдастыру: теориялық және практикалық тәсілдері»«Современная организация работы педагога-ассистента в условиях развития инклюзивного образования теоретические и практические подходы»07.06.2024
НАО «Кокшетауский университет имени Ш.Уалиханова»Институт непрерывного образования«Білім беру ұйымдарының ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды қолдау бойынша психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу қызметінің қазіргі заманғы бағыттары» «Современные направления деятельности службы психолого-педагогического сопровождения по поддержке обучающихся с особыми образовательными потребностями организаций образования»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Тарихты оқыту әдістемесіндегі қазіргі тенденциялар»  «Современные тенденции в методике преподавания истории»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Неміс тілін оқыту әдістемесінің заманауи тенденциялары» «Современные тенденции в методике преподавания немецкого языка»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Педагогтерді, тәрбиешілерді және бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудағы цифрлық және мобильді технологиялар» «Цифровые и мобильные технологии в подготовке педагогов, воспитателей и учителей начальных классов»07.06.2024
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті КЕАҚ
Үздіксіз білім беру институты
«Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы инновациялық технологиялар: басты бағыттар мен әдіс-тәсілдер»07.06.2024
«Bilim-orkenieti» республикалық Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру орталығы»«Бастауыш мектепте сабақты зерттеу арқылы пәндік құзыреттілікті арттыру»07.06.2024
«Bilim-orkenieti» республикалық Қазақстан педагогтарының біліктілігін арттыру орталығы»«Химия» пәні бойынша білім беру ұйымдары педагогтарының кәсіби құзыреттілігін дамыту»07.06.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖСШ «Ағылшын тілі пән мұғалімдерінің пәндік құзыреттілігін инновациялық технологияларды қолдану арқылы арттыру» «Повышение предметных компетенций учителей английского языка через применение инновационных технологий»07.06.2024
Республиканский учебно-методический центр «ӨРЛЕ-EDUCATION»«Білім беру ұйымдарында тәрбие үдерісін басқару және ұйымдастыру» «Организация и управление воспитательным процессом в организациях образования»07.06.2024
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ «Дене шынықтыруды оқытудың заманауи тәсілдері» «Современные подходы в преподавании физической культуры»07.06.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды әдістемелік қамтамасыз ету»«Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными потребностями»07.06.2024
«LD OT-LOGOS» оқыту және дамыту  орталығы ЖМ «Авторлық бағдарлама жазу: педагогикалық шарттары және ұстанымы» 10.06.2024
«LD OT-LOGOS» оқыту және дамыту  орталығы ЖМ «Тұрақты даму контекстіндегі география ғылымы»10.06.2024
«LD OT-LOGOS» оқыту және дамыту  орталығы ЖМ «Теория и практика полилингвального образования»10.06.2024
«Қазақстандық қайта даярлау және біліктілікті арттыру орталығы» ЖШС«Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту»«Развитие профессиональной компетентности учителя в общеобразовательных организациях образования по предмету «Музыка» 10.06.2024
ТОО «EduMAX»«Развитие менторских и профессиональных компетенций по повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса дошкольного образования»10.06.2024
ТОО «EduMAX»Совершенствование профессиональных и управленческих компетенций руководителей по повышению эффективности воспитательно-образовательного и управленческого процесса дошкольного образования»10.06.2024
«Педагогтар және психологтар академиясы» ЖШС «Қазіргі заманғы білім беру жағдайында көркем еңбек мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту»«Развитие профессиональных компетенций учителя художественного труда в условиях современного образования» 14.06.2024
«Педагогтар және психологтар академиясы» ЖШС «Мектеп жасына дейінгі балаларды психологиялық қолдау»«Психологическая поддержка детей дошкольного возраста» 14.06.2024
«Alikhan Bokeihan University» ББ«Информатика және робототехника мұғалімдеріне арналған спорттық робототехника бойынша олимпиадаларға оқушыларды даярлаудың практикалық әдістемесі»14.06.2024
НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан»
Институт дополнительного образования
«Soft skills в деятельности учителя художественного труда»14.06.2024
НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан»
Институт дополнительного образования
«Лидерство и менеджмент в образовании»14.06.2024
НАО «Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан»
Институт дополнительного образования
«Современные подходы в обучении немецкому языку»14.06.2024
Біліктілікті Арттырудың Қазақстандық Өңіраралық Орталығы  «Инклюзивті білім беру жүйесінде ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету»14.06.2024
Біліктілікті Арттырудың Қазақстандық Өңіраралық Орталығы  «Мектепке дейінгі ұйымында инклюзивті білім беру ортасын құру»14.06.2024
ТОО «Qundylyq.kz»«Профилактика аутодеструктивного поведения среди несовершеннолетних»18.06.2024
«Институт переподготовки и повышения квалификации «БІЛІМ»«Современные инструменты проектирования эффективного урока»18.06.2024
ОФ «Международный фонд по продвижению образования в СНГ»«Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде инклюзивті практиканы ұйымдастыру және енгізу» «Организация и внедрение инклюзивной практики в общеобразовательных школах Республики Казахстан»18.06.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖШС«Жаһандық құзыреттілік пәні бойынша педагогтердің құзыреттілігін инновациялық технологияларды қолдану арқылы арттыру» «Повышение предметных компетенций педагогов преподающих предмет глобальные компетенции через применение инновационных технологий»18.06.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖШС«Педагог-ұйымдастырушының кәсіби құзыреттілігін жетілдірудегі инновациялық технологиялары» «Инновационные технологии в совершенствовании профессиональных компетенций педагога-организатора»18.06.2024
«Білім және жаңа инновациялық технологиялар орталығы» ЖШС«Развитие профессиональных компетенций учителя русского языка и литературы»18.06.2024
“Shoqan Academy” ЖШС«Білім берудің грандмастерлері: Бастауыш мектепте табысқа жетудің инновациялық стратегиялары»18.06.2024
“Shoqan Academy” ЖШС«Эффективные методики и технологии для реализации практико-ориентированного обучения на уроках физики»18.06.2024
«Заманауи ғылыми-білім беру орталығы» ЖШС «Кәсіптік білім беру жүйесінің ресурстарын тиімді пайдалану мен дамытуды қамтамасыз ету»  «Обеспечение эффективного использования и развития ресурсов системы профессионального образования»24.06.2024
«Заманауи ғылыми-білім беру орталығы» ЖШС «Педагогтерге арналған ағылшын тілі» «Английский язык для педагогов»24.06.2024
«USTAZ» педагогтерді үздіксіз кәсіби дамыту орталығы» ЖШС«Мектепішілік бақылауды жоспарлау және оны тиімді жүзеге асыру бойынша орта білім беру ұйымдарының басшыларының, басшы орынбасарларының, әдіскерлердің құзыреттілігін арттыру»24.06.2024
«EduMAX» ЖШС«Мектепке дейінгі білім беруде балалармен қарым-қатынас құру бойынша арнайы педагогтердің кәсіби шеберлігін арттыру» 24.06.2024
«EduMAX» ЖШС«Мектепке дейінгі ұйымдарда тәрбиелеу-білім беру процесін психологиялық-педагогикалык қолдау саласында педагог-психологтардың кәсіби дамуы»24.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Педагогтердің пәндік құзыреттілігін дамыту: химия мен жаратылыстануды оқытудың тиімді тәжірибесі» «Развитие предметных компетенций педагогов: эффективные практики обучения химии и естествознанию»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Педагогтердің пәндік құзыреттілігін дамыту: биология мен жаратылыстануды оқытудың тиімді тәжірибесі» «Развитие предметных компетенций педагогов: эффективные практики обучения биологии и естествознанию»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Развитие предметных компетенций педагогов: эффективная практика в начальной школе»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Развитие предметных компетенций педагогов: Эффективные практики обучения Истории и основам права» «Педагогтердің пәндік құзыреттілігін дамыту: тарих пен құқық негіздерін оқытудың тиімді тәжірибесі»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Педагогтердің пәндік құзыреттілігін дамыту: физика мен жаратылыстануды оқытудың тиімді тәжірибесі» «Развитие предметных компетенций педагогов: эффективные практики обучения физики и естествознанию»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Педагогтердің пәндік құзыреттілігін дамыту: ағылшын тілін оқытудың тиімді тәжірибесі» «Развитие предметных компетенций педагогов: эффективные практики обучения английскому языку»27.06.2024
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы«Развитие предметных компетенций педагогов: эффективные практики обучения русскому языку и литературе»27.06.2024
«Психология және менеджмент инновациялық академиясы» ЖШС«Мектептерде буллинг, скулшутинг және кибераддикцияның алдын алу» «Профилактика буллинга, скулшутинга и кибераддикции в школах»27.06.2024
«Психология және менеджмент инновациялық академиясы» ЖШС«Балалар мен жасөспірімдердегі дағдарыстық жағдайлар: мектеп психологының жұмыс бағыттары» «Кризисные состояния у детей и подростков: направления работы школьного психолога»27.06.2024
ТОО «Ustaz.PRO»«Комплексное повышение квалификации учителей среднего образования: развитие профессиональных компетенций учителей естественно-математического и общественно-гуманитарного направления» 27.06.2024
«Халықаралық ғылым мен білімді дамыту орталығы» жшс«Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында «Жаһандық құзыреттілік» курсын оқыту»27.06.2024
«Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті» КЕАҚ Кәсіби даярлық және біліктілікті арттыру ресурс орталығыМетоды и технологии преподавания русского языка и литературы (компетентностный подход)27.06.2024
Біліктілікті арттыру орталығы ЖШС «ОзатӨркен»«Білім беру ортасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» «Формирование антикоррупционной культуры в образовательной среде»02.07.2024
ЖШС «Shoqan Academy»«Қазіргі географиялық білім беруде цифрлық технологиялар және жаратылыстану-ғылыми сауаттылықты дамыту»02.07.2024
«Астана әдістемелік орталығы» ЖШС«Математиканы оқытуда оқушылардың жобалау қызметін ұйымдастыру әдістемесі»«Методика организации проектной деятельности учащихся в обучении математики»02.07.2024
«Talap» КеАҚ«Су ресурстары, суды үнемдеу технологиялары саласындағы педагогтердің құзыреттерін жетілдіру»«Совершенствование компетенций педагогов в сфере водных ресурсов и водосберегающих технологий»02.07.2024
«Talap» КеАҚ«IT саласындағы педагогтердің кәсіби құзыреттілігін арттыру» «Повышение профессиональной компетентности педагогов IT сферы»02.07.2024
«Talap» КеАҚ«Автомобиль көлігі саласындағы педагогтердің кәсіби құзыреттерін жетілдіру» «Совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области автомобильного транспорта»02.07.2024

Источник: МП РК.